தங்க்லீஷ்! குறும்படம்

தமிழை சரியாக பேச தெரிந்த ஒருவனை, யு டோனோ இங்கிலீஷ்? என கேட்கிறது இந்த சமூகம். Bench culture பெருமையுடன் வெளியிடும் அடுத்த குறும்படம் தங்க்லீஷ்!  


SoundCloud

Vote for Your Favorite Song